Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:i (Results 1 – 25 of 397) sorted by relevance

12345678910>>...16

/dokuwiki/vendor/simplepie/simplepie/idn/
H A Dnpdata.ser1i:0;i:173;i:1;i:847;i:2;i:6150;i:3;i:6155;i:4;i:6156;i:5;i:6157;i:6;i:8203;i:7;i:8204;i:8;i:8205;i
/dokuwiki/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/
H A DPHPCreator.php31 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
33 if ($this->items[$i]->guid != "") {
34 $feed .= " \$feedItem[$i]->id='".htmlspecialchars($this->items[$i]->guid)."';\n";
39 $feed .= " \$feedItem[$i]->link='".htmlspecialchars($this->items[$i]->link)."';\n";
40 $feed .= " \$feedItem[$i]->date=".htmlspecialchars($this->items[$i]->date).";\n";
41 if ($this->items[$i]->author != "") {
42 … $feed .= " \$feedItem[$i]->author='".htmlspecialchars($this->items[$i]->author)."';\n";
44 … $feed .= " \$feedItem[$i]->authorEmail='".$this->items[$i]->authorEmail."';\n";
47 …$feed .= " \$feedItem[$i]->description='".addslashes($this->items[$i]->getDescription())."';\n";
48 if ($this->items[$i]->thumb != "") {
[all …]
H A DAtomCreator10.php71 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
75 $this->items[$i]->link
77 if ($this->items[$i]->date == "") {
78 $this->items[$i]->date = time();
84 $tempguid = $this->items[$i]->link;
85 if ($this->items[$i]->guid != "") {
86 $tempguid = $this->items[$i]->guid;
91 if ($this->items[$i]->author != "") {
143 …re\" href=\"".$this->items[$i]->enclosure->url."\" type=\"".$this->items[$i]->enclosure->type."\" …
155 if ($this->items[$i]->lat != "") {
[all …]
H A DKMLCreator.php64 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
66 $this->items[$i]->description = "<b>".$this->items[$i]->description."</b><br/>
67 ".$this->items[$i]->licence."
68 <br/><br/><a href=\"".htmlspecialchars($this->items[$i]->link)."\">View Online</a>";
72 <description>".$this->items[$i]->getDescription(true)."</description>
73 … <name>".FeedCreator::iTrunc(htmlspecialchars(strip_tags($this->items[$i]->title)), 100)."</name>
76 <coordinates>".$this->items[$i]->long.",".$this->items[$i]->lat.",25</coordinates>
78 if ($this->items[$i]->thumb != "") {
82 <icon>".htmlspecialchars($this->items[$i]->thumb)."</icon>
H A DRSSCreator10.php44 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
59 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
62 if ($this->items[$i]->date != null) {
63 $itemDate = new FeedDate($this->items[$i]->date);
66 if ($this->items[$i]->source != "") {
69 $creator = $this->getAuthor($this->items[$i]->author, $this->items[$i]->authorEmail);
73 if ($this->items[$i]->lat != "") {
74 …$feed .= " <georss:point>".$this->items[$i]->lat." ".$this->items[$i]->long."</georss:point…
76 if ($this->items[$i]->thumb != "") {
80 strip_tags(strtr($this->items[$i]->title, "\n\r", " "))
[all …]
H A DGPXCreator.php37 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
38 $feed .= "<wpt lat=\"".$this->items[$i]->lat."\" lon=\"".$this->items[$i]->long."\">
39 <name>".substr(htmlspecialchars(strip_tags($this->items[$i]->title)), 0, 6)."</name>
40 <desc>".htmlspecialchars(strip_tags($this->items[$i]->title))."</desc>
41 <src>".htmlspecialchars($this->items[$i]->author)."</src>
42 <url>".htmlspecialchars($this->items[$i]->link)."</url>
H A DPIECreator01.php32 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
35 htmlspecialchars(strip_tags($this->items[$i]->title)),
38 $feed .= " <link>".htmlspecialchars($this->items[$i]->link)."</link>\n";
39 $itemDate = new FeedDate($this->items[$i]->date);
43 $feed .= " <id>".htmlspecialchars($this->items[$i]->guid)."</id>\n";
44 if ($this->items[$i]->author != "") {
46 … $feed .= " <name>".htmlspecialchars($this->items[$i]->author)."</name>\n";
47 if ($this->items[$i]->authorEmail != "") {
48 $feed .= " <email>".$this->items[$i]->authorEmail."</email>\n";
53 …$feed .= " <div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">".$this->items[$i]->getDescripti…
H A DAtomCreator03.php60 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
64 $this->items[$i]->link
66 if ($this->items[$i]->date == "") {
67 $this->items[$i]->date = time();
69 $itemDate = new FeedDate($this->items[$i]->date);
73 $feed .= " <id>".htmlspecialchars($this->items[$i]->link)."</id>\n";
75 if ($this->items[$i]->author != "") {
77 … $feed .= " <name>".htmlspecialchars($this->items[$i]->author)."</name>\n";
80 if ($this->items[$i]->description != "") {
83 if (isset($this->items[$i]->thumbdata)) {
[all …]
H A DMBOXCreator.php39 for ($i = 0; $i < $linlen; $i++) {
40 $c = substr($line, $i, 1);
42 if (($dec == 32) && ($i == ($linlen - 1))) { // convert space at eol only
69 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
70 if ($this->items[$i]->author != "") {
71 $from = $this->items[$i]->author;
75 $itemDate = new FeedDate($this->items[$i]->date);
86 … $feed .= "Subject: ".MBOXCreator::qp_enc(FeedCreator::iTrunc($this->items[$i]->title, 100))."\n";
88 $body = chunk_split(MBOXCreator::qp_enc($this->items[$i]->description));
H A DRSSCreator091.php130 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
139 $creator = $this->getAuthor($this->items[$i]->author, $this->items[$i]->authorEmail);
150 if ($this->items[$i]->lat != "") {
151 …$feed .= " <georss:point>".$this->items[$i]->lat." ".$this->items[$i]->long."</georss:p…
153 if (is_array($this->items[$i]->category)) {
154 foreach ($this->items[$i]->category as $cat) {
158 if ($this->items[$i]->category != "") {
162 if ($this->items[$i]->comments != "") {
165 if ($this->items[$i]->date != "") {
169 if ($this->items[$i]->guid != "") {
[all …]
H A DOPMLCreator.php46 for ($i = 0; $i < count($this->items); $i++) {
48 $title = htmlspecialchars(strip_tags(strtr($this->items[$i]->title, "\n\r", " ")));
52 if (isset($this->items[$i]->xmlUrl)) {
53 $feed .= " xmlUrl=\"".htmlspecialchars($this->items[$i]->xmlUrl)."\"";
56 if (isset($this->items[$i]->link)) {
57 $feed .= " url=\"".htmlspecialchars($this->items[$i]->link)."\"";
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/
H A DRijndael.php330 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
507 for ($i = $this->Nk; $i < $length; $i++) {
531 for ($i = $row = $col = 0; $i < $length; $i++, $col++) {
829 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
836 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
848 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
857 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
886 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
893 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
905 for ($i = 0; $i < $Nb; ++$i) {
[all …]
H A DBlowfish.php361 for ($j = 0, $i = 0; $i < 18; ++$i) {
375 for ($i = 0; $i < 18; $i += 2) {
380 for ($i = 0; $i < 4; ++$i) {
409 for ($i = 0; $i < 16; $i+= 2) {
410 $l^= $p[$i];
415 $r^= $p[$i + 1];
442 for ($i = 17; $i > 2; $i-= 2) {
443 $l^= $p[$i];
495 for ($i = 0; $i < 18; ++$i) {
511 for ($i = 0; $i < 16; $i+= 2) {
[all …]
H A DTwofish.php425 for ($i = 0, $j = 1; $i < 40; $i+= 2, $j+= 2) {
440 for ($i = 0; $i < 256; ++$i) {
441 $S0[$i] = $m0[$q0[$q0[$i] ^ $s4] ^ $s0];
451 for ($i = 0, $j = 1; $i < 40; $i+= 2, $j+= 2) {
466 for ($i = 0; $i < 256; ++$i) {
478 for ($i = 0, $j = 1; $i < 40; $i+= 2, $j+= 2) {
493 for ($i = 0; $i < 256; ++$i) {
519 for ($i = 0; $i < 8; ++$i) {
708 for ($i = 0; $i < 40; ++$i) {
728 for ($ki = 7, $i = 0; $i < 8; ++$i) {
[all …]
H A DHash.php479 for ($i = 0; $i < $length; $i+= 16) {
496 for ($i = 0; $i < $length; $i+= 16) {
558 for ($i = 0; $i < 16; $i++) {
564 for ($i = 16; $i < 64; $i++) {
580 for ($i = 0; $i < 64; $i++) {
644 for ($i = 0; $i < 8; $i++) {
676 for ($i = 0; $i < 80; $i++) {
695 for ($i = 0; $i < 16; $i++) {
702 for ($i = 16; $i < 80; $i++) {
719 $w[$i] = $w[$i]->add($w[$i - 7]);
[all …]
/dokuwiki/inc/Utf8/
H A DClean.php35 for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
36 $b = ord($str[$i]);
46 if ((++$i === $len) || ((ord($str[$i]) & 0xC0) !== 0x80))
67 for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
68 if (ord($str[$i]) < 128) {
69 $ascii .= $str[$i];
190 if ($i <= 0) return 0;
193 if ($i >= $limit) return $limit;
196 while (($i < $limit) && ((ord($str[$i]) & 0xC0) === 0x80)) $i++;
198 while ($i && ((ord($str[$i]) & 0xC0) === 0x80)) $i--;
[all …]
/dokuwiki/lib/exe/
H A Djs.php366 $i = $i + 1;
413 $i = $i + $j + 1;
421 while( ($i+$j < $slen) && $s[$i+$j] != '"' ){
422 if( $s[$i+$j] == '\\' && ($s[$i+$j+1] == '"' || $s[$i+$j+1] == '\\') ){
432 $i = $i + $j + 1;
439 while( ($i+$j < $slen) && $s[$i+$j] != "'" ){
440 if( $s[$i+$j] == '\\' && ($s[$i+$j+1] == "'" || $s[$i+$j+1] == '\\') ){
450 $i = $i + $j + 1;
465 $i = $i + 1;
472 $i = $i + 1;
[all …]
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery-ui.min.js6i(t){for(var e,i;t.length&&t[0]!==document;){if(e=t.css("position"),("absolute"===e||"relative"===… argument
7i(s))return t.apply(this,arguments);var n=e.apply(this,arguments);return n.mode="hide",this.effect… argument
13i=this.tablist.children(":has(a[href])");e.disabled=t.map(i.filter(".ui-state-disabled"),function(… argument
/dokuwiki/lib/plugins/styling/
H A Daction.php41 for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
42 if ($event->data['link'][$i]['rel'] == 'stylesheet' &&
43 strpos($event->data['link'][$i]['href'], 'lib/exe/css.php') !== false
45 $event->data['link'][$i]['href'] .= '&preview=1&tseed='.time();
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dconflict.txt1 ====== Có phiên bản mới hơn tồn tại ======
3 …t phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác thay…
5 …ị dưới đây, sau đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạn sẽ đư…
/dokuwiki/inc/Parsing/Handler/
H A DQuote.php38 for ($i = 1; $i <= $quoteDiff; $i++) {
43 for ($i = 1; $i <= $quoteDiff; $i++) {
57 for ($i = 1; $i <= $quoteDiff; $i++) {
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Sử dụng trang này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài
5i đặt hiển thị với nền đỏ nhạt được bảo vệ và không thể thay đổi bằng plugin này. Những cài đặt hi…
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/vi/
H A Dintro.txt1 ====== Quản lý lùi lại ======
3i lại tự động các cuộc spam tấn công. Để tìm danh sách các trang spam, trước tiên, hãy nhập chuỗi
/dokuwiki/lib/plugins/config/core/Setting/
H A DSettingSepchar.php13 for($i = 0; $i < strlen($str); $i++) $this->choices[] = $str[$i];
/dokuwiki/lib/plugins/authad/adLDAP/classes/
H A DadLDAPExchange.php170 for ($i=0;$i<sizeof($user[0]['proxyaddresses']);$i++) {
172 … $user[0]['proxyaddresses'][$i] = str_replace('SMTP:', 'smtp:', $user[0]['proxyaddresses'][$i]);
175 $modAddresses['proxyAddresses'][$i] = $user[0]['proxyaddresses'][$i];
232 for ($i=0;$i<sizeof($user[0]['proxyaddresses']);$i++) {
233 …if (strstr($user[0]['proxyaddresses'][$i], 'SMTP:') !== false && $user[0]['proxyaddresses'][$i] ==…
272 for ($i=0;$i<sizeof($user[0]['proxyaddresses']);$i++) {
274 … $user[0]['proxyaddresses'][$i] = str_replace('SMTP:', 'smtp:', $user[0]['proxyaddresses'][$i]);
277 … $user[0]['proxyaddresses'][$i] = str_replace('smtp:', 'SMTP:', $user[0]['proxyaddresses'][$i]);
280 $modAddresses['proxyAddresses'][$i] = $user[0]['proxyaddresses'][$i];
365 for ($i=0; $i<$entries['count']; $i++) {
[all …]

12345678910>>...16