Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:dy (Results 1 – 25 of 207) sorted by relevance

123456789

/plugin/diagramsnet/lib/shapes/
H A DmxArrows.js975 c.lineTo(dy * 2.2, arrowHead / 2 + dy);
976 c.arcTo(dy * 0.2, dy * 0.2, 0, 0, 0, dy * 2, arrowHead / 2 + dy * 1.2);
980 c.lineTo(dy * 2, arrowHead / 2 + dy);
990 c.arcTo(dy * 2, dy * 2, 0, 0, 1, dy * 2, arrowHead / 2 - dy);
1147 c.arcTo(dy * 0.2, dy * 0.2, 0, 0, 0, arrowHead /2 + dy, arrowHead / 2 + dy * 1.2);
1163 c.arcTo(dy * 2, dy * 2, 0, 0, 1, arrowHead / 2 + dy, arrowHead / 2 - dy);
1777 c.moveTo(w * 0.5 + dy, h * 0.5 - dy);
1783 c.lineTo(w * 0.5 + dy, h * 0.5 + dy);
1789 c.lineTo(w * 0.5 - dy, h * 0.5 + dy);
1795 c.lineTo(w * 0.5 - dy, h * 0.5 - dy);
[all …]
H A DmxInfographic.js623 c.lineTo(w - notch, (h - dy) / 2 + dy);
645 c.lineTo(w - notch, (h - dy) / 2 + dy);
897 c.lineTo(w - dx - 2 * dy, h - dy);
898 c.lineTo(dx + 2 * dy, h - dy);
901 c.lineTo(notch, (h - dy) * 0.5 + dy);
914 c.lineTo(notch, (h - dy) * 0.5 + dy);
928 c.lineTo(dx + 2 * dy, h - dy);
932 c.lineTo(w - dx - 2 * dy, h - dy);
1633 c.lineTo(w - dx - 2 * dy, h - dy);
1655 c.lineTo(w - dx - 2 * dy, h - dy);
[all …]
H A DmxFlowchart.js41 var dy = h * Math.max(0, Math.min(1, parseFloat(mxUtils.getValue(this.style, 'size', this.size))));
48 c.lineTo(w, h - dy / 2);
49 c.quadTo(w * 3 / 4, h - dy * fy, w / 2, h - dy / 2);
50 c.quadTo(w / 4, h - dy * (1 - fy), 0, h - dy / 2);
51 c.lineTo(0, dy / 2);
H A DmxNetworks.js83 var dy = pe.y - p0.y;
86 p0.y = p0.y + dy * 0.05;
88 pe.y = pe.y - dy * 0.05;
90 dy = pe.y - p0.y;
92 var dist = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
94 var ny = dy / dist;
96 var midY = p0.y + dy * 0.5;
H A DmxBasic.js88 this.dy = 0.5;
117 c.moveTo(dx - dy * 0.5, h - dy);
122 c.lineTo(dx + dy * 0.5, h - dy);
229 c.moveTo(dx - dy * 0.5, h - dy);
238 c.lineTo(dx + dy * 0.5, h - dy);
239 c.arcTo(1.9 * dy, 1.4 * dy, 0, 0, 1, dx - dy, h);
240 c.arcTo(0.9 * dy, 1.4 * dy, 0, 0, 0, dx - dy * 0.5, h - dy);
352 c.quadTo(w / 6, dy * (1 - fy), w / 3, dy / 2);
353 c.quadTo(w / 2, dy * fy, w * 2 / 3, dy / 2);
354 c.quadTo(w * 5 / 6, dy * (1 - fy), w, dy / 2);
[all …]
H A DmxBootstrap.js1411 this.dy = 0.5;
1438 var dy = Math.max(0, Math.min(h, parseFloat(mxUtils.getValue(this.style, 'dy', this.dy))));
1440 var x1 = Math.max(dx - dy, 0);
1441 var x2 = Math.min(dx + dy, w);
1447 c.lineTo(w, h - dy - r);
1449 c.lineTo(x2, h - dy);
1451 c.lineTo(x1, h - dy);
1452 c.lineTo(r, h - dy);
1485 var dy = Math.max(0, Math.min(h, parseFloat(mxUtils.getValue(this.style, 'dy', this.dy))));
1486 var x1 = Math.max(dx - dy * 0.35, 0);
[all …]
H A DmxAndroid.js1262 this.dy = 0.5;
1285 …var dy = Math.min(h - 20, Math.max(20, h * Math.max(0, Math.min(h, parseFloat(mxUtils.getValue(thi…
1300 c.roundrect(w - 6, dy - 10, 6, 20, 1, 1);
1305 c.rect(0, dy - 20, w - 18, 40);
1310 c.moveTo(w - 18, dy - 20);
1311 c.lineTo(w - 6, dy);
1312 c.lineTo(w - 18, dy + 20);
1328 … var dy = Math.max(0, Math.min(1, parseFloat(mxUtils.getValue(this.state.style, 'dy', this.dy))));
1352 this.dy = 0.5;
1389 c.roundrect(w * 0.5 - 3, dy - 10, 6, 20, 1, 1);
[all …]
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/pl/
H A Dpl.txt34 Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
43 Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.
66 1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każd…
68 2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do sweg…
71 1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowa…
76 1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
88 1. Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
99 1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
106 2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
116 2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/
H A DDistanceGuides.js75 var dy = 0;
107 dy = midDy;
108 fixedDy = dy;
123 if (dy == 0 && eqCy == 0)
125 dy = curDy;
140 dy = midDy != 0? midDy : 0;
141 fixedDy = dy;
154 dy = fixedDy;
247 var dy = 0;
252 dy = 0;
[all …]
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/fy/
H A Dfy.txt17 Yn betinken nommen dat de steaten, dy't lid binne fan 'e Feriene Naasjes plechtich tasein hawwe om …
19 …t grutste belang is foar it folslein útfieren fan dy oerienkomst dat elkenien in goed begryp hat f…
21dy rjochten en frijheden te befoarderjen en troch foarútstribjende maatregels, nasjonaal en yntern…
47 …chtshelp fan foechhawwende nasjonale rjochtlike ynstânsjes tsjin hanlingen dy't yn striid binne me…
56 1. Elk dy't foar in strafber feit ferfolge wurdt, hat der rjocht op om foar ûnskuldich hâlden te wu…
58 …p betsjutte op it stuit dat dy hanling of dat fersom begien waard. Likemin sil in swierdere straf …
106dy wil sil ta utering komme yn periodike en earlike ferkiezings dy't hâlden wurde sille út krêft f…
116 … Elk dy't wurk docht, hat rjocht op in rjochtfeardige en geunstige beleanning dy't him en syn húsh…
133 …t foarste plak it rjocht ta de soarte fan opfieding en ûnderwiis te kiezen dy't harren bern jûn wu…
138 2. Elk hat rjocht op 'e beskerming fan geastlike en materiële belangen dy't fuortkomme út in witten…
[all …]
/plugin/editonlink/
H A Dscript.js20 dy = e.offsetY + xya.top - y,
22 if ((dx*dx + dy*dy) < r*r) {
/plugin/diagramsnet/lib/js/grapheditor/
H A DShapes.js476 c.curveTo(0, 2 * dy, w, 2 * dy, w, dy);
487 c.curveTo(0, 2 * dy, w, 2 * dy, w, dy);
498 c.curveTo(0, 2 * dy, w, 2 * dy, w, dy);
513 c.curveTo(0, -dy / 3, w, -dy / 3, w, dy);
515 c.curveTo(w, h + dy / 3, 0, h + dy / 3, 0, h - dy);
1042 c.quadTo(w / 4, dy * fy, w / 2, dy / 2);
1402 var dist = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
2729 var y0 = Math.min(dy, h - dy);
2730 var y1 = Math.min(y0 + 2 * dy, h - dy);
5592 var dist = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
[all …]
/plugin/html2pdf/html2pdf/html2ps/
H A Doutput.png.class.php356 $dy = $sy*$scale_y;
357 $this->_fixSizes($dx, $dy);
360 $x, $y-$dy,
362 $dx, $dy,
375 $dy = $this->_fixSizeY($sy * $scale);
383 $dx, $dy,
398 $dy = $this->_fixSizeY($sy * $scale);
402 $cy = $y - $dy;
408 $dx, $dy,
426 $dy = $this->_fixSizeY($sy * $scale);
[all …]
H A Dbox.inline.php26 function offset($dx, $dy) { argument
27 $this->top += $dy;
28 $this->bottom += $dy;
484 function offset($dx, $dy) { argument
487 $this->_lines[$i]->offset($dx, $dy);
489 GenericInlineBox::offset($dx, $dy);
H A Dbox.note-call.class.php17 function offset($dx, $dy) { argument
18 parent::offset($dx, $dy);
19 $this->_note_call_box->offset($dx, $dy);
/plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/util/
H A DmxJsCanvas.js148 mxJsCanvas.prototype.translate = function(dx, dy) argument
151 this.state.dy += dy;
152 this.ctx.translate(dx, dy);
160 cy -= this.state.dy;
425 mxJsCanvas.prototype.setShadowOffset = function(dx, dy) argument
428 this.state.shadowDy = dy;
433 this.ctx.shadowOffsetY = dy;
495 this.quadTo(x + w, y, x + w, y + dy);
496 this.lineTo(x + w, y + h - dy);
499 this.quadTo(x, y + h, x, y + h - dy);
[all …]
/plugin/sequencediagram/bower_components/raphael/dev/
H A Draphael.vml.js62 compensation = function (deg, dx, dy) { argument
66 dx: m.x(dx, dy),
67 dy: m.y(dx, dy)
90 dy = c.dy;
439 dy: 0, property in AnonymousFunctionc81a058c0c00._
481 dy = bb.y - bbt.y;
522 elproto.translate = function (dx, dy) { argument
528 dy = toFloat(dx[1]);
531 dy = +dy || 0;
534 this._.bbox.y += dy;
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/graphml/
H A DmxGraphMlCodec.js40 var dx = edgesObj.dx, dy = edgesObj.dy;
86 var dy = pe.y - p0.y
89 var y = p0.y + ratio * dy;
91 var d = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);
93 dy /= d;
95 x -= dist * dy;
503 var dx = 0, dy = 0;
507 dy += p.geometry.y;
521 dy: dy
606 this.addNodeGeo(node, dataObj, dx, dy);
[all …]
/plugin/sketchcanvas/script/
H A DSketchCanvas.js560 var dy = my - movebase[1];
566 pt.y += dy;
571 pt.dx += dx, pt.dy += dy;
679 relmove("c", 1, dx, dy);
680 relmove("d", 0, dx, dy);
703 var len = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
714 var dy = prevpoint.dy - prevpoint.y;
715 var len = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
2565 pt.dy = 2 * pt.y - d.y;
2574 var dy = coord.y - pt.y;
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/vsdx/
H A DmxVsdxCanvas2D.js242 y = ((geo.height - y + geo.y - s.dy) * s.scale);
280 y = gh + (-y + geo.y - s.dy) * s.scale;
316 y = (geo.height - y + geo.y - s.dy) * s.scale;
341 y = (geo.height - y + geo.y - s.dy) * s.scale;
372 y1 = (geo.height - y1 + geo.y - s.dy) * s.scale;
375 y2 = (geo.height - y2 + geo.y - s.dy) * s.scale;
411 y1 = (geo.height - y1 + geo.y - s.dy) * s.scale;
414 y2 = (geo.height - y2 + geo.y - s.dy) * s.scale;
417 y3 = (geo.height - y3 + geo.y - s.dy) * s.scale;
646 y = (geo.height - y + geo.y - s.dy) * s.scale;
[all …]
/plugin/refnotes/
H A Dscript.js56 move(event, dx, dy) { argument
60 offset : dx + ' ' + dy,
/plugin/stlviewer/stlviewer/
H A DOrbitControls.js500 var dy = event.touches[ 0 ].pageY - event.touches[ 1 ].pageY;
501 var distance = Math.sqrt( dx * dx + dy * dy );
559 var dy = event.touches[ 0 ].pageY - event.touches[ 1 ].pageY;
560 var distance = Math.sqrt( dx * dx + dy * dy );
/plugin/jdraw/src/com/mxgraph/examples/swing/editor/
H A DSchemaGraphComponent.java125 double dy = -viewport.getViewPosition().getY(); in getColumnLocation() local
127 + Math.min(terminal.getHeight() - 20, 30 + dy in getColumnLocation()
/plugin/diagramsnet/lib/plugins/trees/
H A Dtrees.js312 graph.moveCells = function(cells, dx, dy, clone, target, evt, mapping) argument
350 dy = state2.getCenterY() - state1.getCenterY();
555 var dy = 0;
574 dy = spacing + Math.max(dy, (Math.min(bbox.y + bbox.height,
584 dy = 0;
618 graph.moveCells(subtree, ((after) ? 1 : -1) * dx, ((after) ? 1 : -1) * dy);
662 var dy = cell.geometry.height + level;
671 dy = -level;
676 dy = 0;
680 dy = 0;
[all …]
/plugin/geophp/vendor/funiq/geophp/src/Geometry/
H A DPoint.php318 $dy = $y - $y3;
319 $checkDistance = sqrt(($dx * $dx) + ($dy * $dy));

123456789