Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:c (Results 1 – 25 of 232) sorted by relevance

12345678910

/dokuwiki/lib/images/menu/
H A Dsettings.svg1c.04-.32.07-.64.07-.97 0-.33-.03-.66-.07-1l2.11-1.63c.19-.15.24-.42.12-.64l-2-3.46c-.12-.22-.39-.3…
/dokuwiki/lib/plugins/config/
H A Dadmin.svg1c.04-.32.07-.64.07-.97 0-.33-.03-.66-.07-1l2.11-1.63c.19-.15.24-.42.12-.64l-2-3.46c-.12-.22-.39-.3…
/dokuwiki/lib/images/fileicons/svg/
H A Dico.svg1c.2-.5.4-.5.6 0L56 43c.2.5.7.9 1.2.9h18.6c.5 0 .6.2.2.6L61 55.4c-.4.3-.6.9-.5 1.5l5.7 17.7c.2.5-.1…
H A Dpl.svg1c-.9-6-7.2-9.8-11.8-12.7-2-1.3-5.3-2.9-5.8-5.6-.2-1.1-.2-2.2-.2-3.4 0-.4 0-.9-.1-1.3-.1-.6-.6.1-.9…
H A Djson.svg1c-1.9 0-3.2.1-3.7.4-.5.2-.9.5-1.3 1-.3.4-.4 1.1-.4 2.1s-.1 3-.3 5.8c-.1 1.7-.3 3-.6 3.9-.4 1-.9 1.…
H A Dpy.svg1c-6.3-.2-10.2-2.1-11.2-5.4l-.1-.4v-6.4c0-7.4 0-7.5.4-8.7.7-2.1 2.4-3.5 5-4.1l.6-.1h7.3c5.2 0 7.4 0…
/dokuwiki/lib/plugins/styling/lang/vi/
H A Dintro.txt1 Công cụ này cho phép bạn thay đổi các cài đặt kiểu cách nhất định của chủ đề đang được sử dụng.
2 Tất ccác thay đổi được lưu trữ trong một tập tin cấu hình cc bộ và được nâng cấp an toàn.
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/vi/
H A Dintro_plugins.txt1c cài đặt trong DokuWiki của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt hoặc thậm chí gỡ cài đặt hoàn toàn chúng…
H A Dintro_install.txt1 Tại đây, bạn có thể cài đặt thủ công các plugin và chủ đề bằng cách tải chúng lên hoặc cung cấp URL…
H A Dintro_search.txt1cập vào tất cả [[doku>plugins|plugins]] và [[doku>template|chủ đề]] có sẵn cho DokuWiki của các bê…
/dokuwiki/lib/plugins/acl/lang/vi/
H A Dhelp.txt3 Trên trang này, bạn có thể thêm và xóa quyền cho không gian tên và trang trong wiki của bạn.
4 * Khung bên trái hiển thị tất ccác không gian tên và trang có sẵn
5 * Biểu mẫu trên cho phép bạn xem và sửa đổi các quyền của thành viên hoặc nhóm đã chọn.
6 …ng dưới đây hiện thị tất ccác quy tắc kiểm soát truy cập. Bạn có thể sử dụng nó để nhanh chóng x…
8 Đọc [[doku>acl|tài liệu chính thức về Danh sách kiểm soát truy cập (ACL)]] có thể giúp bạn hiểu đầy…
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt1 ====== Quản lý cấu hình ======
3 Sử dụng trang này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài …
5cài đặt hiển thị với nền đỏ nhạt được bảo vệ và không thể thay đổi bằng plugin này. Những cài đặt …
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/lib/images/smileys/
H A Dfun.svg1c-.419 0-.809-.265-.949-.684C14.848 16.717 14.034 15 13 15c-1.062 0-1.888 1.827-2.051 2.316-.175.5…
H A Dfacepalm.svg1c-2.02-.654-6.772-.475-7.96 1.069-3.089.059-6.713 2.851-7.188 6.535-.47 3.645.578 5.338.951 8.079.…
H A Dconfused.svg1c-.552 0-1-.448-1-1 0-.551.445-.998.996-1 .156-.002 3.569-.086 6.205-3.6.331-.44.957-.532 1.4-.2.4…
H A Dlol.svg1c-7.029-7.029-7.029-18.427 0-25.456s18.426-7.029 25.456 0"/><path fill="#65471B" d="M19.279 19.28c
/dokuwiki/lib/plugins/logviewer/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Giao diện này cho phép bạn xem các nhật ký log khác nhau do DokuWiki viết. Theo mặc định, không nên…
4 tại đây (nó còn tùy thuộc vào [[doku>config:dontlog|cài đặt nhật ký log]] của bạn). Tuy nhiên, nếu
5 bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về vấn đề này. Tất cả thời gian là theo chuẩn UTC!
7 Xin lưu ý rằng **tệp nhật ký log có thể chứa thông tin nhạy cảm** như mật khẩu, đường dẫn hoặc các
8 Đảm bảo sắp xếp lại các nhật ký log một cách thích hợp khi đăng chúng lên diễn đàn hoặc trong các b…
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/vi/
H A Dintro.txt3các cuộc spam tấn công. Để tìm danh sách các trang spam, trước tiên, hãy nhập chuỗi tìm kiếm (ví d…
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/lang/vi/
H A Dstyle.txt1 …bạn muốn điều chỉnh logo, chỉ cần sử dụng Quản lý phương tiện để tải lên ''logo.png'' vào ''wiki''…
2 sẽ được tự động sử dụng. Bạn cũng có thể tải lên ''favicon.ico'' ở đó. Nếu bạn sử dụng một wiki đóng
3 …hị nên để không gian tên ''wiki'' (hoặc gốc) có thể đọc được trong cài đặt Danh sách kiểm soát tru…
4 logo của bạn không được hiển thị đối với thành viên không đăng nhập
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt3 Yêu cầu tập tin CSV của thành viên có ít nhất bốn cột.
4c cột phải chứa, theo thứ tự: id thành viên, tên đầy đủ, địa chỉ thư điện tử và các nhóm.
5c trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
6 Để biết ví dụ về một tập tin phù hợp, hãy thử chức năng "Xuất thành viên" ở trên.
8 Một mật khẩu sẽ được tạo và gửi qua email cho mỗi thành viên được nhập thành công.
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt3cụ này]] thu thập dữ liệu ẩn danh về wiki của bạn và cho phép bạn gửi lại dữ liệu này cho nhà phát…
5 …ng bạn nên lặp lại bước này để thông báo cho các nhà phát triển khi wiki của bạn phát triển. Bộ dữ…
7c thu thập chứa thông tin như phiên bản DokuWiki của bạn, số lượng, kích thước các trang và tập ti…
9 Dữ liệu thô sẽ gửi được hiển thị dưới đây. Vui lòng sử dụng nút "Gửi dữ liệu" để chuyển thông tin.
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Donceexisted.txt1 ======= Trang này không còn tồn tại ======
3còn tồn tại. Bạn có thể kiểm tra danh sách [[?do=revisions|phiên bản cũ]] để xem khi nào và tại s…
H A Ddraft.txt3cùng của bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lưu một bản nháp tro…
5 … lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được lư…
H A Dindex.txt3 Đây là sơ đồ trang web chứa tất ccác trang có sẵn được sắp xếp theo [[doku>namespaces|không gian …
H A Dadmin.txt3 Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách cácc vụ quản lý có sẵn trong DokuWiki.

12345678910