Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:c (Results 1 – 25 of 194) sorted by relevance

12345678

/dokuwiki/lib/images/menu/
H A Dsettings.svg1c.04-.32.07-.64.07-.97 0-.33-.03-.66-.07-1l2.11-1.63c.19-.15.24-.42.12-.64l-2-3.46c-.12-.22-.39-.3…
H A Dlock-reset.svg1c-3.51 0-6.58-1.82-8.37-4.57l1.58-1.25C7.25 18.47 9.76 20 12.64 20a8 8 0 0 0 8-8 8 8 0 0 0-8-8C8.5…
H A D08-backlink_link-variant.svg1c.41.39.41 1.03 0 1.42-.39.39-1.03.39-1.42 0a5.003 5.003 0 0 1 0-7.07l3.54-3.54a5.003 5.003 0 0 1 …
/dokuwiki/lib/plugins/config/
H A Dadmin.svg1c.04-.32.07-.64.07-.97 0-.33-.03-.66-.07-1l2.11-1.63c.19-.15.24-.42.12-.64l-2-3.46c-.12-.22-.39-.3…
/dokuwiki/lib/images/fileicons/svg/
H A Dico.svg1c.2-.5.4-.5.6 0L56 43c.2.5.7.9 1.2.9h18.6c.5 0 .6.2.2.6L61 55.4c-.4.3-.6.9-.5 1.5l5.7 17.7c.2.5-.1…
H A Dpl.svg1c-.9-6-7.2-9.8-11.8-12.7-2-1.3-5.3-2.9-5.8-5.6-.2-1.1-.2-2.2-.2-3.4 0-.4 0-.9-.1-1.3-.1-.6-.6.1-.9…
H A Djson.svg1c-1.9 0-3.2.1-3.7.4-.5.2-.9.5-1.3 1-.3.4-.4 1.1-.4 2.1s-.1 3-.3 5.8c-.1 1.7-.3 3-.6 3.9-.4 1-.9 1.…
H A Dpy.svg1c-6.3-.2-10.2-2.1-11.2-5.4l-.1-.4v-6.4c0-7.4 0-7.5.4-8.7.7-2.1 2.4-3.5 5-4.1l.6-.1h7.3c5.2 0 7.4 0…
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt1 ====== Quản lý cấu hình ======
3 Sử dụng trang này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài …
5cài đặt hiển thị với nền đỏ nhạt được bảo vệ và không thể thay đổi bằng plugin này. Những cài đặt …
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/lib/images/smileys/
H A Dfun.svg1c-.419 0-.809-.265-.949-.684C14.848 16.717 14.034 15 13 15c-1.062 0-1.888 1.827-2.051 2.316-.175.5…
H A Dfacepalm.svg1c-2.02-.654-6.772-.475-7.96 1.069-3.089.059-6.713 2.851-7.188 6.535-.47 3.645.578 5.338.951 8.079.…
H A Dconfused.svg1c-.552 0-1-.448-1-1 0-.551.445-.998.996-1 .156-.002 3.569-.086 6.205-3.6.331-.44.957-.532 1.4-.2.4…
H A Dlol.svg1c-7.029-7.029-7.029-18.427 0-25.456s18.426-7.029 25.456 0"/><path fill="#65471B" d="M19.279 19.28c
H A Dwink.svg1c-.06-.135-1.499-3.297-4.457-3.297-2.957 0-4.397 3.162-4.457 3.297-.092.207-.032.449.145.591.175.1…
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/vi/
H A Dintro.txt3các cuộc spam tấn công. Để tìm danh sách các trang spam, trước tiên, hãy nhập chuỗi tìm kiếm (ví d…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt3cụ này]] thu thập dữ liệu ẩn danh về wiki của bạn và cho phép bạn gửi lại dữ liệu này cho nhà phát…
5 …ng bạn nên lặp lại bước này để thông báo cho các nhà phát triển khi wiki của bạn phát triển. Bộ dữ…
7c thu thập chứa thông tin như phiên bản DokuWiki của bạn, số lượng, kích thước các trang và tập ti…
9 Dữ liệu thô sẽ gửi được hiển thị dưới đây. Vui lòng sử dụng nút "Gửi dữ liệu" để chuyển thông tin.
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt3 Yêu cầu tập tin CSV của thành viên có ít nhất bốn cột.
4c cột phải chứa, theo thứ tự: id thành viên, tên đầy đủ, địa chỉ thư điện tử và các nhóm.
5c trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
6 Để biết ví dụ về một tập tin phù hợp, hãy thử chức năng "Xuất thành viên" ở trên.
8 Một mật khẩu sẽ được tạo và gửi qua email cho mỗi thành viên được nhập thành công.
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Donceexisted.txt1 ======= Trang này không còn tồn tại ======
3còn tồn tại. Bạn có thể kiểm tra danh sách [[?do=revisions|phiên bản cũ]] để xem khi nào và tại s…
H A Ddraft.txt3cùng của bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lưu một bản nháp tro…
5 … lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được lư…
H A Dindex.txt3 Đây là sơ đồ trang web chứa tất ccác trang có sẵn được sắp xếp theo [[doku>namespaces|không gian …
H A Dadmin.txt3 Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách cácc vụ quản lý có sẵn trong DokuWiki.
H A Ddenied.txt1 ====== Không có quyền thực hiện ======
3 Xin lỗi, bạn không có đủ quyền để tiếp tục.
H A Dpreview.txt1 ====== Xem trước ======
3 Đây là một bản xem trước của văn bản của bạn sẽ trông như thế nào. **Hãy nhớ: Nó vẫn chưa được lưu*…
H A Dnorev.txt1 ====== Không có phiên bản ======
3 Phiên bản bạn yêu cầu không tồn tại. Nhấn vào "Phiên bản cũ" để biết danh sách phiên bản cũ của tài…
/dokuwiki/lib/images/interwiki/
H A Dpaypal.svg1c-5 0-9-5-8-10l48-304c1-7 7-12 14-12h122c84 3 107 46 92 112z"/><path fill="#009be1" d="M380.2 165c…

12345678