Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ba (Results 1 – 25 of 109) sorted by relevance

12345

/plugin/findologicxmlexport/vendor/phpunit/php-code-coverage/tests/_files/
H A DBankAccountTest.php6 protected $ba; variable in BankAccountTest
10 $this->ba = new BankAccount;
18 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
27 $this->ba->withdrawMoney(1);
29 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
43 $this->ba->depositMoney(-1);
60 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
61 $this->ba->depositMoney(1);
62 $this->assertEquals(1, $this->ba->getBalance());
63 $this->ba->withdrawMoney(1);
[all …]
/plugin/findologicxmlexport/vendor/phpunit/phpunit/tests/_files/
H A DBankAccountTest.php17 protected $ba; variable in BankAccountTest
21 $this->ba = new BankAccount;
32 $ba = new BankAccount;
35 $balance = $ba->getBalance();
49 $this->ba->withdrawMoney(1);
51 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
67 $this->ba->depositMoney(-1);
69 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
H A DBankAccountTest2.php15 private $ba; variable in BankAccountTest
19 $this->ba = new BankAccount;
24 $ba = new BankAccount;
26 $balance = $ba->getBalance();
34 $this->ba->withdrawMoney(1);
36 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
47 $this->ba->depositMoney(-1);
49 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
H A DBankAccountTest.test.php17 protected $ba; variable in BankAccountWithCustomExtensionTest
21 $this->ba = new BankAccount;
31 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
42 $this->ba->withdrawMoney(1);
44 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
60 $this->ba->depositMoney(-1);
62 $this->assertEquals(0, $this->ba->getBalance());
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/vi/
H A Dvi.txt17 …h viên Liên Hợp Quốc trong bản Hiến chương đã một lần nữa khẳng định niềm tin của mìn…
39 …ay bị cưỡng bức làm việc như nô lệ; mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị ng…
42 Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp …
48 …p luật và được pháp luật bảo vệ như nhau không có bất cứ sự phân biệt nào. Tất cả m…
60 …án công khai, nơi người đó đã có được tất cả những đảm bảo cần thiết để bào chữa c…
87 3. Gia đình là một đơn vị tự nhiên và cơ bản của xã hội và được xã hội và nhà nước…
98 … kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng như t…
120 …̣n lợi đảm bảo cho sự tồn tại của bản thân và gia đình xứng đáng với nhân phẩm và đ…
122 4. Mọi người đều có quyền thành lập và tham gia các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyê…
128bảo sức khoẻ và phúc lợi của bản thân và gia đình, về các mặt ăn, mặc, ở, y tế và…
[all …]
/plugin/securelogin/
H A Drsalib.js808 function rng_get_bytes(ba) { argument
810 for (i = 0; i < ba.length; ++i)
811 ba[i] = rng_get_byte();
848 var ba = new Array();
851 ba[--n] = s.charCodeAt(i--);
852 ba[--n] = 0;
859 ba[--n] = x[0];
861 ba[--n] = 2;
862 ba[--n] = 0;
863 return new BigInteger(ba);
/plugin/codemirror/dist/modes/
H A Dhaxe.min.js1ba);if(a=="for")return C(I("form"),K("("),I(")"),_,K(")"),J,L,J);if(a=="variable")return C(I("stat… function
H A Dstylus.min.js1ba(a,b){return a=="{"&&b.match(/^\s*\$?[\w-]+/i,false)}function ca(a,b){return a==":"&&b.match(/^[… function
/plugin/elwikiupgrade/lang/tr/
H A Dstep0.txt3 …in DokuWiki dosyalarına yazma hakkı olmalıdır. Eklenti, yükseltme sürecine başlamadan önce gerekli…
/plugin/upgrade/lang/tr/
H A Dstep0.txt3 …in DokuWiki dosyalarına yazma hakkı olmalıdır. Eklenti, yükseltme sürecine başlamadan önce gerekli…
/plugin/superacl/lang/lv/
H A Dhelp.txt1 === Īsa palīdzība ===
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/tr/
H A Dtr.txt31 Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir e…
55 …ai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bi…
71 1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler ta…
88 1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
93 …; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, aç…
148 2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriy…
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/lv/
H A Dlv.txt9 …ā cilvēku augstākie centieni, kurā cilvēkiem būs vārda un pārliecības brīvība un tie būs brīvi no …
37 Nevienu nedrīkst turēt verdzībā vai dzimtbūtniecībā; visa veida verdzība un vergu tirdzniecība ir j…
83 2. Laulība var tikt slēgta tikai ar abu personu, kas stājas laulībā, brīvu un pilnīgu piekrišanu.
85 3. Ģimene ir dabiska sabiedrības pamatvienība, un tai ir tiesības uz sabiedrības un valsts aizsardz…
128 …alīdzību. Visiem bērniem, laulībā un ārlaulībā dzimušajiem, ir jābauda vienāda sociālā aizsardzība.
135 3. Izglītībai ir jāsekmē saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, rasu vai reliģiskaj…
146 …ir pienākumi pret sabiedrību, kurā vienīgi ir iespējama viņa personības brīva un pilnīga attīstība.
/plugin/syntaxhighlightjs/static/lib/highlightjs/styles/
H A Ddarkula.min.css1 …,.hljs-quote,.hljs-link,.hljs-number,.hljs-regexp,.hljs-literal{color:#6896ba}.hljs-code,.hljs-sel…
/plugin/diagramsnet/lib/resources/
H A Ddia_tr.txt37 alreadyConnected=Düğümler zaten bağlı
141 connectWithDrive=Google Drive ile bağlan
171 deleteLibrary401=Bu kitaplığı silmek için başarısız izinler
190 discardChangesAndReconnect=Değişiklikleri yoksay ve tekrar bağlan
278 failedToSaveTryReconnect=Kaydetme başarısız, tekrar bağlanmayı deniyor
281 feedbackSent=Geri-bildirim başarıyla gönderildi.
461 linestart=Çizgi başı
599 quickStart=Hızlı başlama video
604 reconnecting=Yeniden bağlanıyor
638 retryingLoad=Yükleme başarısız. Tekrar deneniyor...
[all …]
/plugin/ckgedit/lang/vi/
H A Dscayt.txt1 Trình kiểm tra chính tả Scayt cung cấp ba Tùy chọn cấu hình: on (bật), off (tất), disabled (vô hiệu…
/plugin/sphinxsearch-was/
H A Dsphinx.conf22ba, U+c0..U+d6->U+e0..U+f6, U+d8..U+de->U+f8..U+fe, U+df..U+f6, U+f8..U+ff, U+100..U+12f/2, U…
/plugin/sphinxsearch/
H A Dsphinx.conf24ba, U+c0..U+d6->U+e0..U+f6, U+d8..U+de->U+f8..U+fe, U+df..U+f6, U+f8..U+ff, U+100..U+12f/2, U…
/plugin/pdfjs/pdfjs/web/locale/tr/
H A Dviewer.properties77 spread_odd.title=Yan yana sayfaları tek numaralı sayfalardan başlayarak birleştir
79 spread_even.title=Yan yana sayfaları çift numaralı sayfalardan başlayarak birleştir
169 find_reached_top=Belgenin başına ulaşıldı, sonundan devam edildi
170 find_reached_bottom=Belgenin sonuna ulaşıldı, başından devam edildi
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/wo/
H A Dwo.txt7 …omi aadama indi na aymusiba yu tar tax képp kuy dund fippu. Temano egsi na ba mu nekk ci doomi aad…
11 Ñu jàpp ne am na solo lool ñu góor-goorlu ba gën a rataxal jokkalante gi diggante xeet yi.
55 Ci lu wér, nit kune mën naa egg ci berebu atte kaay wax li ko naqari ci anam gu jub, te baña ànd ak…
58 1. Bépp nit bu ñu taqal cimbir mu tar jàppe nanu ko ku set ba loolu ñu ko taxal leer nàññ ginnaaw b…
143 Nit ku ne war naa tawaxu dëpp lu aju a askan wi, ak lu aju ci bitim réewam ba sañ-sañ ak tawfeex yi…
148 … war naa sallook li ko yoon may, ngir mu mën a nangu, naw, sañ-sañ nawleem ba léepp lu aju ci yiw,…
/plugin/sequencediagram/bower_components/bower-webfontloader/
H A Dwebfont.js2ba(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2)… function
7 …Node&&a.parentNode.removeChild(a)};function I(a,b,c,d,f,e,g){this.O=a;this.ba=b;this.a=c;this.g=d;…
9 …&&N(a,b,c)&&(null===a.T||a.T.hasOwnProperty(a.g.getName()))?O(a,a.O):O(a,a.ba):ha(a):O(a,a.O)}func…
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/yo/
H A Dyo.txt9 …̩mo̩nìyàn lábé̩ òfin, bí a kò bá fé̩ ti àwo̩n ènìyàn láti ko̩jú ìjà sí ìjo̩ba ipá àti ti amúnisìn,…
27ba orílè̩‐èdè rè̩ ní àwùjo̩ àwo̩n orílè̩‐èdè tàbí nítorí ètò‐ìs̩èlú tàbí ètò‐ìdájó̩ orílè̩‐èdè rè̩…
60 …ò̩e̩bí rè̩ tàbí sí ò̩rò̩ ìdílé rè̩ tàbí ìwé tí a ko̩ sí i; a kò sì gbo̩dò̩ ba iyì àti orúko̩ rè̩ j…
103 2. E̩nì kò̩ò̩kan ló ní è̩tó̩ tó dó̩gba láti s̩e is̩é̩ ìjo̩ba ní orílè̩‐èdè rè̩.
105 3. I fé̩ àwo̩n ènìyàn ìlú ni yóò jé̩ òkúta ìpìlè̩ fún à s̩e̩ ìjo̩ba; a ó máa fi ìfé̩ yìí hàn nípasè…
108 E̩nì kò̩ò̩kan gé̩gé̩ bí è̩yà nínú àwùjo̩ ló ní è̩tó̩ sí ìdáàbò bò láti o̩wó̩ ìjo̩ba àti láti jé̩ àn…
145 …láti fi báni lò nínú àwùjo̩ fún ire àti àlàáfíà àwùjo̩ náà nínú èyí tí ìjo̩ba yóò wà ló̩wó̩ gbogbo…
/plugin/translation3/lang/
H A Dlangnames.txt16 ba башҡорт теле
/plugin/autotranslation/lang/
H A Dlangnames.txt16 ba Башҡорт теле
/plugin/translation/lang/
H A Dlangnames.txt16 ba Башҡорт теле

12345