Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:C (Results 1 – 21 of 21) sorted by relevance

/dokuwiki/inc/lang/ro/
H A Dsearchpage.txt1 ====== Căutare ======
H A Dstopwords.txt2 # Când editezi acest fișier, asigură-te că folosești sfârșituri de linie UNIX
/dokuwiki/vendor/geshi/geshi/
H A DTHANKS35 me the extra C/C++ keywords
76 - C for Loadrunner Stuart Moncrieff
77 - C for Macs M. Uli Kusterer
78 - C for Windows Benny Baumann
79 - C# Alan Juden
81 - C++ (Qt) Iulian M
82 - C++ for Windows Benny Baumann
148 - KLone C Mickael Auger
149 - KLone C++ Mickael Auger
184 - Objective C M. Uli Kusterer
[all …]
H A DCHANGELOG75 * C with WinAPI (BenBE)
221 * Escape chars in C++/C++Qt handled incorrectly (SF#3122706, C. Pötsch)
383 C, C for Mac, C++ and CC++ with Qt support (BenBE)
574 * C++
575 * C++ (Qt)
608 - Applied PARSER_CONTROL fix of C++ for C++-Qt-Derivative (BenBE)
639 * C
640 * C#
701 * Included defaults for ASM (x86, m68k, z80), C, C (Mac), C++, C++ (Qt), C#,
953 - Added new keywords to C and C++ files (Jack Lloyd)
[all …]
H A DLICENSE4 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
294 Copyright (C) <year> <name of author>
315 Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dupdateprofile.txt1 ====== Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn ======
H A Dmailtext.txt12 Có thể có những thay đổi mới hơn sau khi phiên bản này. Nếu điều này xảy ra, một tin nhắn sẽ được h…
H A Dconflict.txt1 ====== Có phiên bản mới hơn tồn tại ======
/dokuwiki/lib/plugins/styling/lang/vi/
H A Dintro.txt1 Công cụ này cho phép bạn thay đổi các cài đặt kiểu cách nhất định của chủ đề đang được sử dụng.
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/vi/
H A Dintro_plugins.txt1 …ạn. Bạn có thể bật hoặc tắt hoặc thậm chí gỡ cài đặt hoàn toàn chúng ở đây. Cập nhật plugin cũng đ…
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt4 Các cột phải chứa, theo thứ tự: id thành viên, tên đầy đủ, địa chỉ thư điện tử và các nhóm.
5 Các trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2C,e){"use strict";var t=[],r=Object.getPrototypeOf,s=t.slice,g=t.flat?function(e){return t.flat.ca… argument
H A Djquery-ui.min.js6C=c+_+i(this,"marginBottom")+y.height,D=t.extend({},m),I=e(k.my,h.outerWidth(),h.outerHeight());"r…
/dokuwiki/lib/plugins/styling/
H A DREADME16 Copyright (C) Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
/dokuwiki/lib/plugins/authpdo/
H A DREADME16 Copyright (C) Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt5 … đặt được hiển thị với nền trắng đã được đặt cục bộ cho cài đặt cụ thể này. Cả hai cài đặt màu xan…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt3 [[doku>popularity|Công cụ này]] thu thập dữ liệu ẩn danh về wiki của bạn và cho phép bạn gửi lại dữ…
/dokuwiki/
H A DCOPYING4 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
294 Copyright (C) <year> <name of author>
315 Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
/dokuwiki/vendor/simplepie/simplepie/idn/
H A DLICENCE4 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
99 free software. For example, permission to use the GNU C Library in
474 Copyright (C) <year> <name of author>
/dokuwiki/vendor/openpsa/universalfeedcreator/
H A DLICENSE4 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
99 free software. For example, permission to use the GNU C Library in
/dokuwiki/vendor/marcusschwarz/lesserphp/
H A DLICENSE45 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>